W dniu 31 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsk, u w sprawie o sygn. akt XV C 392/18 uwzględnił roszczenie właścicieli nieruchomości położonych w strefie B Obszaru Ograniczonego

Użytkowania i zasądził na ich rzecz od Portu Lotniczego Gdańsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku kwotę 48.900,00 wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Przypomnijmy:

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 203/XVIII/16 z dnia 29 lutego 2016 r. utworzono obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Jak stanowi art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 136 ust. 2 tej ustawy, obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.

Sprawa prowadzona przez Kancelarię dotyczyła nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, który znalazł się w strefie B OOU. W toku procesu został dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości. Z opinii tej, jednoznacznie wynikło, że wartość ww. nieruchomość doznała spadku właśnie na skutek objęcia jej OOU.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że opinia biegłej jest spójna, jasna i przekonująca, zaś odpowiedzialność pozwanego powinna być, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, interpretowana szeroko i na tej podstawie uwzględnił powództwo zasądzając od zarządcy lotniska na rzecz powoda kwotę ustaloną przez biegłą. Sąd podzielił również argumentację przedstawioną przez Kancelarię, że ograniczeniem korzystania z nieruchomości jest już samo ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Jak wskazał Sąd rozpoznający sprawę, na skutek wejścia w życie przedmiotowej uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego doszło po stronie powodów do zwężenia granic prawa własności. Utworzenie OOU prowadzi bowiem do istotnego i rzeczywistego uszczuplenia zakresu korzystania z prawa własności, poprzez konieczność znoszenia przekroczeń faktycznych standardów środowiska w zakresie hałasu (jakkolwiek zgodnych z formalnymi normami obowiązującymi na tym konkretnym obszarze). Dodatkowo odgórnemu zatrzymaniu uległ rozwój infrastruktury, poprzez zakaz tworzenia przedszkoli, żłobków czy przychodni. Jak wykazała opinia biegłego, takie ograniczenie ma przełożenie na ceny transakcyjne i liczbę transakcji z udziałem nieruchomości położonych w tym obszarze, powodując ich obniżenie. Sąd przyznał również rację stronie powodowej, iż ustanowienie OOU wokół lotniska stygmatyzuje nieruchomości objęte tym obszarem jako trwale dotknięte niedogodnościami związanymi z sąsiedztwem portu. Wydana w sprawie opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdziła zaś powyższą tezę.

Przedmiotowy wyrok jest jeszcze nieprawomocny i należy spodziewać się, że pozwany złoży od niego apelację.